STADGAR
för
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III

Fredagen den 20 februari 1998, två dagar innan årsmötet skulle hållas, beslutade Stiftelsens dåvarande styrelse, med ordförande Länsrådet Göran Bengtsson, att upphäva de paragrafer som här markerats med rött. Det planerade årsmötet ajournerades av denna anledning till den 1 april 1998 för att undvika konflikt mellan stiftarna och Länsrådet Göran Bengtsson.

Länsstyrelsens rättsenhet ingrep efter uppmaning av Jan-Erik Nilsson och hemställde till den 14 april 1998 om styrelsens yttrande. Efter hand har man erkännt att en stiftelses stadgar inte kan ändras på detta sätt. Stadgarna gäller därför i sin helhet enligt nedan.

 1. Stiftelsens benämning är "Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III." Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

 2. Stiftelsens ändamål framgår av stiftelseurkundens § 3.

 3. Stiftelsen skall verka för att erforderliga medel för Ostindiefararen Götheborg III-projektet insamlas.

  I sådant syfte skall Stiftelsen lämna information i Sverige och utomlands rörande Ostindiefararen Götheborg III, genom press, radio, television, föredrag, utställningar, trycksaker eller på annat liknande sätt.

  Stiftelsen skall även anställa för projektets genomförande behövlig personal.

 4. Stiftelsen skall även i övrigt tillvarataga de möjligheter som finns för stiftelsen att erhålla medel för sitt ändamål.

 5. För utbetalning av löner mm får tagas i anspråk både avkastning av stiftelsens medel och dess kapital.

 6. Stiftelsens ledamöter skall utse en styrelse för Stiftelsen.

 7. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av högst åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande, en skattmästare och en sekreterare. Styrelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan till sig adjungera personer med särskild sakkunskap.

 8. Styrelsen är beslutsför, när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 9. Styrelsen har att förvalta influtna medel som skall göras räntebärande.

  Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras, som justeras av ordföranden jämte annan vid sammanträdet utsedd styrelseledamot.

  Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av Stiftelsens gällande gåvobrev, testamenten och andra urkunder liksom för förvaltningen meddelade föreskrifter.

  Styrelsen åläggs att föra räkenskaper över Stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter och årligen avsluta räkenskaperna. Stiftelsens räkenskapsår avslutas per den 31 december.

 10. Räkenskaperna skall granskas av i Stiftelsen utsedd revisor. Revisorn har att avge revisionsberättelse före den 31 mars varje år.

 11. Ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före utsatt tid före mötet. Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter:

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två justeringsman.
  5. Mötets utlysande.
  6. Deltagarförteckning.
  7. Verksamhetsberättelse.
  8. Förvaltningsberättelse.
  9. Revisorernas berättelse.
  10. Frågan om ansvarsfrihet.
  11. Val av styrelse för kommande år.
  12. Val av revisorer för kommande år.
  13. Verksamhetsplan.
  14. Övriga frågor.
  15. Mötet avslutas.

 12. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av Stiftelsen. Ändring av stadgebestämmelser, som avser Stiftelsens ändamål eller rör användning av Stiftelsens tillgångar vid Stiftelsens upplösning fattas av Stiftelsen antingen enhälligt eller vid två sammanträden med sex månaders mellanrum. Styrelsen äger dock fatta beslut om ändring av verksamhetsinriktning utan att inhämta Stiftelsens godkännande.

 13. Vid Stiftelsens upplösning skall samtliga tillgångar tillfalla Göteborgs Stad på det sätt Stiftelsen (nyinsatt: Styrelsen) finner lämpligt.

Stadgarna fastställda vid stiftarmötet den 5 november 1993.

/Kjell A. Mattsson/
Ordförande

/Anders Wästfelt/
Sekreterare

Texten är granskad och överstämmer med den text som bifogat stiftelseurkund, protokoll och deltagarförteckning från Stiftarmötet registrerats vid Stiftelseenheten vid Länstyrelsen i Västra Götalands Län. Vi reserverar oss för den händelse något fel ändock föreligger.