STADGAR FÖR SHANGHAI-GOTHIA CLUB

§ 1. Föreningens syfte är att underlätta och främja handels-, kultur- och informationsutbyte mellan Shanghai och Göteborg.

§ 2. Föreningen skall

  • utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter.
  • främja förbindelser mellan städerna
  • samverka med Göteborgs kommun.

§ 3. Som medlem kan antas envar som genom sin verksamhet har erfarenhet av eller aktivt arbetar inom ramen för föreningens syfte.
Som stödjande medlem kan antas varje institution, företag, förening eller annan som har intresse av att ekonomisk främja föreningens syfte.
Som hedersledamot kan på förslag av styrelsen eller enskild medlem utses särdeles förtjänt person med anknytning till Göteborg eller Shanghai.

§ 4. Medlemsavgift beslutas på årsmöte.

§ 5. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

  • Val av ny styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekretariat, kassaförvaltare, minst två ledamöter utan portfölj samt minst två suppleanter.
  • Tillsättande av valberedning.
  • Redogörelse för föreningens under året bedrivna verksamhet.
  • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
  • Ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 6. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 7. Beslut om föreningens upplösning skall tas vid två på varandra följande möten med ett årsmöte emellan. Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar anslås till ändamål som styrelsen beslutar.

Klubben bildades i Shanghai 1984-05-30
Dessa stadgar har antagits på årsmöte den 1995-05-29.